பொது கட்டுரைகள்

சமூக இலக்கிய வரலாற்றில் பெண்களும் அவர்களுக்கெதிரான பெருந்துயரமும்

சமூக இலக்கிய வரலாற்றில் தந்தை வழிச் சமூகச் சூழலை, மையமிட்ட சமூக பின்புலத்தைக் காண முடிகிறது. சங்க இலக்கிய வரலாற்றில் 2381 – பாடல்களுள் 517 – புறப்பாடல்களும், 1862 – அகப்பாடல்களும் காணப்படுகின்றன.

Read More »

‘மாதவி’ எனும் புரட்சிப் பெண்மணி….

‘மாதவி’ எனும் புரட்சிப் பெண்மணி….மாநாயக்கன் எனும் பெருஞ்செல்வரின் மகனான கோவலனுக்கும், மாசாத்துவனின் மகளுக்கும் ஊரே வியக்கும்படி திருமணம் நிகழ்கிறது. காலம் நகர்கிறது. இளவயதில், இளைஞர்கள் உலாவும் வீதியில் கோவலன் வருகின்றான். ஒரு பெண் இம்மாலை

Read More »