தொடர்புக்கு

(FAQ) தகவல்களை கேட்டரிய
E.MAIL ID : contact@vidhai.org.in


கட்டுரைகள் மற்றும் படைப்புகள் அனுப்ப:
www.vidhaiejournal@gmail.com