சமூக இலக்கிய வரலாற்றில் பெண்களும் அவர்களுக்கெதிரான பெருந்துயரமும்

சமூக இலக்கிய வரலாற்றில் தந்தை வழிச் சமூகச் சூழலை, மையமிட்ட சமூக பின்புலத்தைக் காண முடிகிறது. சங்க இலக்கிய வரலாற்றில் 2381 – பாடல்களுள் 517 –…

Read More

‘மாதவி’ எனும் புரட்சிப் பெண்மணி….

‘மாதவி’ எனும் புரட்சிப் பெண்மணி….மாநாயக்கன் எனும் பெருஞ்செல்வரின் மகனான கோவலனுக்கும், மாசாத்துவனின் மகளுக்கும் ஊரே வியக்கும்படி திருமணம் நிகழ்கிறது. காலம் நகர்கிறது. இளவயதில், இளைஞர்கள் உலாவும் வீதியில்…

Read More